Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Predstavenie školy

História školy

Súkromná základná škola, Lučivná 290, vznikla 1. 9. 2008 v Tatranských kúpeľoch v Lučivnej pre deti, ktoré sa zúčastňujú kúpeľnej liečby, pre žiakov chorých a zdravotne oslabených. Kapacita školy je do 150 žiakov,    t. j. v každom ročníku najmenej 1 trieda. Spolu najmenej 9 tried. Školský areál tvorí zrekonštruovaná budova školy v prekrásnom lesnom prostredí kúpeľov.

V blízkosti sa nachádzajú detské ihriská, športoviská a bazén s Wellnes zariadením. Nádherný areál žiaci využívajú aj počas vyučovania. V škole nezvoní, čím sa odbúra rušivý element pre učiteľov aj žiakov.

V školskom roku 2008/2009 školu navštívilo spolu 482 žiakov, v školskom roku 2009/2010 716 žiakov, v školskom roku 2010/2011    751 žiakov, v školskom roku 2011/2012 608 žiakov, v školskom roku 2012/2013 848 žiakov, v školskom roku 2013/2014 973 žiakov, v školskom roku 2014/2015 1055 žiakov, v školskom roku 2015/2016  1289 žiakov, v školskom roku 2016/2017 1120 žiakov, v školskom roku 2017/2018 1064 žiakov a v školskom roku 2018/2019 1126 žiakov.

Charakteristika školy

Škola nie je kmeňovou školou. Patrí do skupiny špeciálnych základných škôl pri zdravotníckom zariadení a vzdelávanie zabezpečuje pomocou osobitných výchovných a vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem. Špecifické postavenie školy orientuje jej zameranie na vzdelávanie a výchovu detí, ktoré v kúpeľoch strávia konkrétny časovo vymedzený úsek školského roka. Žiak v jednotlivých predmetov nadväzuje na posledné učivo, ktoré prebral vo svojej kmeňovej škole, rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálne zdravotnému stavu a momentálnym schopnostiam a možnostiam žiaka. V našej základnej škole sa vyučuje podľa rámcových učebných plánov pre žiakov chorých a zdravotne oslabených variant D – štyri vyučovacie hodiny denne.

Táto škola s celoslovenskou pôsobnosťou vychádza vo svojej činnosti z Ústavy SR a doteraz platných zákonov, vyhlášok, predpisov a nariadení Ministerstva školstva SR. Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1 – primárne vzdelávanie a pre 2.stupeň základnej školy ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.

Základnou úlohou školy je zabezpečiť vzdelávanie na minimálne rovnocennej úrovni ako na kmeňovej škole s výsledkom bezproblémového opätovného začlenenia dieťaťa do školského procesu.

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk