Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Učebné plány

ISCED 1, ISCED 2: Rámcový učebný plán pre základné školy pri zdravotníckych zariadeniach – variant D

 

Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 9 8 6 6 29 5 5 4 5 5 24
  anglický jazyk     3 3 6 3 3 3 3 3  15
Človek a príroda prvouka 1 2     3            
  prírodoveda     1 1 2            
  fyzika             1 1 1 1 4
  chémia               1 1 1 3
  biológia           1 1 1 1 1 5
Človek a spoločnosť dejepis           1 1 1 1 1 5
  geografia           1 1 1 1 1 5
  občianska náuka             1 1 1 1 4
  vlastiveda     1 1 2            
Človek a hodnoty etická / náboženská výchova                      
Matematika a práca s informáciami matematika 4 4 4 4 16 4 4 4 4 5 21
  informatika     1 1 2 1 1 1 1   4
Človek a svet práce pracovné vyučovanie                      
  technika                      
Umenie a kultúra výtvarná výchova 2 2 1 1 6 1 1 1  
3
  hudobná výchova 1 1 1 1 4 1         1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova /zdravotná telesná výchova 2 2 2 2 8 2 1 1 1 1 6
Základ
19 19 20 20 78 20 20 20 20 20 100
Voliteľné hodiny   1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny
20 20 20 20 80 20 20 20 20 20 100

 

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk